Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

palahniuks-laughter
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
palahniuks-laughter
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viahope24 hope24
palahniuks-laughter
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viafreeway freeway
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
5701 54a5
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
1866 212b 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viavictorian victorian
palahniuks-laughter
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
palahniuks-laughter
6601 de2a
Reposted fromvstane vstane viaczarny czarny
palahniuks-laughter
2754 9887 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
2593 fdae 500
Reposted fromkaiee kaiee viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viahope24 hope24
palahniuks-laughter
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viafreeway freeway
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
5701 54a5
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
1866 212b 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viavictorian victorian
palahniuks-laughter
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
palahniuks-laughter
6601 de2a
Reposted fromvstane vstane viaczarny czarny
palahniuks-laughter
2754 9887 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl