Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

palahniuks-laughter
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]

May 18 2017

palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
7220 da32
Reposted fromtfu tfu

May 10 2017

palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
8098 45b3 500
Reposted fromkaiee kaiee viazupacebulowa zupacebulowa
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viamollim mollim

May 09 2017

2774 a716 500
Reposted frommarvinetta marvinetta viatomczan tomczan
palahniuks-laughter
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza vianiedoopisania niedoopisania
palahniuks-laughter
8368 65f5 500
Reposted fromtfu tfu
5776 36d1 500

interesy

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viatfu tfu
palahniuks-laughter
2168 67b8 500
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
— Jak się czujesz?
— Świetnie. Pewnie blask słoneczny bije mi z dupy. Zajrzyj i sprawdź. Bo mnie trudno.
— Andrzej Sapkowski, Narrenturm
palahniuks-laughter
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu
5621 934e 500

ubersaws:

we live in a godless society

Reposted fromsagihairius sagihairius viamimi07 mimi07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl