Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viamollim mollim

May 09 2017

2774 a716 500
Reposted frommarvinetta marvinetta viatomczan tomczan
palahniuks-laughter
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza vianiedoopisania niedoopisania
palahniuks-laughter
8368 65f5 500
Reposted fromtfu tfu
5776 36d1 500

interesy

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viatfu tfu
palahniuks-laughter
2168 67b8 500
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
— Jak się czujesz?
— Świetnie. Pewnie blask słoneczny bije mi z dupy. Zajrzyj i sprawdź. Bo mnie trudno.
— Andrzej Sapkowski, Narrenturm
palahniuks-laughter
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu
5621 934e 500

ubersaws:

we live in a godless society

Reposted fromsagihairius sagihairius viamimi07 mimi07
palahniuks-laughter
4887 6cb5 500
palahniuks-laughter
7813 86e2
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
1626 2f9c
Reposted fromfungi fungi viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl