Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2016

palahniuks-laughter
1676 ad6b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoxygenium oxygenium
palahniuks-laughter
1899 aae8
Reposted fromrol rol viazupelnie zupelnie
palahniuks-laughter
8561 60a4 500
Reposted fromfungi fungi viainkube inkube
palahniuks-laughter
Reposted fromFlau Flau viaoxygenium oxygenium
palahniuks-laughter

Zasada nr 1: Jeżeli kobieta kocha i jest kochana, nie odejdzie.

Zasada nr 2: Jeżeli kobieta kocha, ale nie czuje się kochana, to najpierw będzie o tym mówić.

Zasada nr 3: Jeżeli kobieta kocha, nie czuje się kochana i jest ignorowana, kiedy o tym mówi – ODCHODZI.

— ABSOLUTNA PRAWDA!!!
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viazupelnie zupelnie
palahniuks-laughter

Nazywam Cię znajomym. Bo łączy nas relacja, dla której nikt nie odważył się wymyślić odpowiedniej nazwy.


palahniuks-laughter
3469 24d6 500
Reposted fromporuszenie poruszenie viaalliwantisyou alliwantisyou
palahniuks-laughter
1874 a585
palahniuks-laughter
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaalliwantisyou alliwantisyou
palahniuks-laughter
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless vianiedoopisania niedoopisania
palahniuks-laughter
Reposted frommefir mefir vianiedoopisania niedoopisania
palahniuks-laughter
7546 3e84 500
Reposted fromkyte kyte vianiedoopisania niedoopisania
palahniuks-laughter
9276 189f 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viasoadysta soadysta
palahniuks-laughter
0343 4363
Reposted fromfungi fungi viasoadysta soadysta
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
0213 e09d 500
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
7363 4871
Reposted fromoopsiak oopsiak viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
palahniuks-laughter
5008 ba57
Reposted fromLoreley Loreley viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl