Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

palahniuks-laughter
9883 e034 500
Reposted fromZircon Zircon viakanadinol kanadinol
palahniuks-laughter
4587 4e08 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaelinela elinela
palahniuks-laughter
4780 2bff
Reposted fromTamahl Tamahl viajanuschytrus januschytrus
palahniuks-laughter
4740 6f56 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajanuschytrus januschytrus
palahniuks-laughter
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaprymitive prymitive
palahniuks-laughter
5749 22d8 500
Reposted fromteijakool teijakool viadnymartinson dnymartinson
palahniuks-laughter
W powietrzu unosi się potworny lęk. Jakże mogłoby być inaczej? Chwyta się ludzi za gardło, zmusza ich do pracy od rana do wieczora, ogłupia, narzuca potrzeby, których nie odczuwają, sprawiające, że gubią się i zmieniają. Zabrania im się marzyć, włóczyć, marnować czas. Zużywają się w pracy. Ludzie już nie żyją. Zużywają się. Powoli.
— Katherine Pancol
Reposted fromsatyrlane satyrlane viamyslodsiewnia myslodsiewnia
palahniuks-laughter
5705 06cc
Reposted fromteijakool teijakool viavaira vaira
palahniuks-laughter
4702 f155 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajanuschytrus januschytrus
palahniuks-laughter
3918 7a66 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viavaira vaira
palahniuks-laughter
Reposted fromDennkost Dennkost viakagel kagel
palahniuks-laughter
2608 2545 500
Reposted fromkatsiu katsiu viatomczan tomczan
palahniuks-laughter
4490 2b48 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSenyia Senyia
palahniuks-laughter
3150 fd57 500
co my wiemy o napięciu..
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaSenyia Senyia
palahniuks-laughter
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viaSenyia Senyia

May 20 2019

palahniuks-laughter
2359 d19b
Reposted frompunisher punisher viaandrewmyles andrewmyles
palahniuks-laughter
4836 8ddf 500
Reposted fromoll oll viapareidolie pareidolie
palahniuks-laughter
8587 a0e6 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu
palahniuks-laughter
5623 6f73 500
Reposted fromoll oll viacoeurina coeurina
palahniuks-laughter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl