Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

palahniuks-laughter
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromyourtitle yourtitle viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
2783 9735 500
Reposted fromtfu tfu viasmoke11 smoke11
palahniuks-laughter
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viaJakisproblem Jakisproblem
palahniuks-laughter
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viapuremindx puremindx
8575 f466 500
Reposted frombwana bwana viahurra hurra
palahniuks-laughter
6875 296b
Reposted fromfantom fantom viaunknown6 unknown6
palahniuks-laughter
Reposted frombluuu bluuu viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
8164 8af0 500
Reposted frommslexi mslexi vianotreadytodie notreadytodie
palahniuks-laughter
Codziennie tracę coś i Kogoś i jest mnie coraz mniej…
— A.
Reposted frompensieve pensieve vianiedoopisania niedoopisania
palahniuks-laughter
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
— true
Reposted fromchocoway chocoway vianiedoopisania niedoopisania
palahniuks-laughter
8291 33f1
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vianicapicella nicapicella
palahniuks-laughter
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viatoniewszystko toniewszystko

February 20 2017

palahniuks-laughter

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viaMissDeWorde MissDeWorde
palahniuks-laughter
Reposted fromjasminum jasminum viatirelesrideaux tirelesrideaux
palahniuks-laughter
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapeasorela peasorela
palahniuks-laughter
2421 bcbe
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viafreeway freeway
palahniuks-laughter
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
palahniuks-laughter

I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.

Reposted fromawakened awakened viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl