Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

palahniuks-laughter
...co sądzi o dzisiejszych mężczyznach, wzruszyła tylko ramionami i powiedziała: zamiast rozłożyć nogi, rozkładam ręce.
— Brud.
Reposted fromzenibyja zenibyja viagusia gusia
palahniuks-laughter
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, nie pamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze.
— Wisława Szymborska
palahniuks-laughter
Jest takie stare egipskie przysłowie, które mówi, że jeśli kobietę ogarnia złość, mężczyzna powinien dotknąć swoimi ustami jej ust i trzymać tak długo, aż złość zmieni się w namiętność.
Reposted fromchangecolour changecolour viagusia gusia
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
3822 25a2 500
Reposted fromrol rol viagusia gusia
palahniuks-laughter
6523 148e 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianicapicella nicapicella

November 30 2016

palahniuks-laughter
3033 2ada 500
Reposted fromkyte kyte viawiedzmakatarzyna wiedzmakatarzyna
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
2194 e317 500
winter Sun
Reposted frombalu balu vialubi lubi
palahniuks-laughter
2783 10d2 500
Reposted fromsruu sruu viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
6944 233b
Reposted fromdjahnee djahnee viatoniewszystko toniewszystko
4754 db4a
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viatoniewszystko toniewszystko

November 28 2016

palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
I nie uwierzę nikomu, kto mówi, że liczy się charakter. Charakter bowiem ma to do siebie, że liczy się potem, gdy cała reszta jest w porządku.
— Katarzyna Grochola

October 11 2016

palahniuks-laughter
1676 ad6b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoxygenium oxygenium
palahniuks-laughter
1899 aae8
Reposted fromrol rol viazupelnie zupelnie
palahniuks-laughter
8561 60a4 500
Reposted fromfungi fungi viainkube inkube
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl