Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

palahniuks-laughter
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
palahniuks-laughter
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viahope24 hope24
palahniuks-laughter
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viafreeway freeway
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
5701 54a5
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
1866 212b 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viavictorian victorian
palahniuks-laughter
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
palahniuks-laughter
6601 de2a
Reposted fromvstane vstane viaczarny czarny
palahniuks-laughter
2754 9887 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoniewszystko toniewszystko
palahniuks-laughter
2593 fdae 500
Reposted fromkaiee kaiee viatoniewszystko toniewszystko

September 23 2017

4715 4c40 500

everything-thing:

Barcelona, Spain by wonguy974

palahniuks-laughter
4369 e134 500

August 11 2017

8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viawakemeupx wakemeupx
palahniuks-laughter
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaataga ataga
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaTigerle Tigerle

July 19 2017

palahniuks-laughter
palahniuks-laughter
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...

July 08 2017

palahniuks-laughter
3105 821c
Reposted fromsosna sosna viatfu tfu

May 22 2017

palahniuks-laughter
Reposted fromfungi fungi viasofias sofias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl